mit18gr.jpg (20404 bytes)

18- Freno trasero   RCB99